• مصاحبه مدیرعامل و مبتکر طرح 62809 در برنامه ایران کالا

قسمت اول

قسمت دوم

قسمت سوم

قسمت چهارم

قسمت پنجم

قسمت ششم

قسمت هفتم

قسمت هشتم

قسمت نهم

فهرست